Zasady wypożyczania książek

ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK I KORZYSTANIA Z CZYTELNI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
a. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i ich rodzice oraz pracownicy szkoły.
b. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
c. Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych przez siebie książek.
d. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.

2. ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK – REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
a. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
b. Jednorazowo można mieć wypożyczone 3 książki:
c.lektury na okres 2 tygodni,
d. pozostałe książki na okres 1 miesiąca.
e. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
f. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o wydłużenie terminu zwrotu. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
g. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
h. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeni, aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
i. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
j. Wychowawcy klas w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem dbają o to, aby uczniowie zwrócili do biblioteki wypożyczone książki.
k. Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego, każdy czytelnik ma obowiązek rozliczenia się z biblioteką, czyli musi zwrócić wypożyczone książki.
l. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do podbicia w bibliotece tzw. Karty obiegowej zaświadczającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI – REGULAMIN CZYTELNI
a. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
b. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.
c. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
d. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
e. W czytelni obowiązuje cisza.
f. W czytelni nie wolno spożywać posiłków.
g. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

4. ZASADY KORZYSTANIA Z ISTNIEJĄCYCH STANOWISK KOMPUTEROWYCH
a. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
b. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz z Internetu.
c. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
d. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza, po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
e. Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym zakresie.
f. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo do kontrolowania przeglądanych stron WWW i w razie konieczności może przerwać pracę uczniowi i zażądać zamknięcia niepożądanych treści.
g. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
h. W przypadku, gdy wszystkie stanowiska komputerowe będą zajęte, a przyjdzie uczeń, który chciałby skorzystać z komputera w celu naukowym, uczeń, który zajmuje stanowisko w celu rozrywkowym, ma obowiązek ustąpić miejsca.
i. Urządzenie wielofunkcyjne (ksero, skaner, drukarka) znajdujące się w bibliotece przy stanowisku komputerowym nauczyciela obsługiwane jest tylko i wyłącznie przez nauczyciela bibliotekarza.
j. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą jego rodzice.
k. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel bibliotekarz ma prawo  do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
l. Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych szkód.

/ Fragment Regulaminu Biblioteki Szkolnej w SP we Wrześnicy/