Terminarz zebrań

16.09.2020 (środa)

godz.15.30
I-III
godz.16.00
IV-VIII

zebr. klasowe
+ inf. od Dyr.

Zebranie ogólne Dyr. z rodzicami (info. bieżące, nowy inspektor ODO,
e-dziennik, ubezpieczenie, bezpieczeństwo, uczniowskie szafki ubraniowe, regulamin korzystania z komórek, szatnia – regulamin, świetlica, świadczenie pomocy pp, dokumenty szkolne itp.).
Spotkania klasowe z wychowawcami – wybór oddziałowych Rad Rodziców, zapoznanie rodziców z dokumentami szkolnymi m.in. PSO/WZO, wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, procedurami oceniania zachowania uczniów, zwalniania uczniów z zajęć wf, zaopiniowanie propozycji n-li dodatkowych dni wolnych od zaj. dyd-wyr., przygotowywanie Programu profilaktyczno-wychowawczego (ewaluacja – czynniki ryzyka i czynniki chroniące), pielęgniarka szkolna, klasowe sprawy bieżące. Ubezpieczenie uczniów – informacja o wyborze oferty (sierpień -przew. RR+n-l). Zgłaszanie przez rodziców propozycji/wniosków rodziców do planu pracy szkoły, do Programu wychowawczo-profilaktycznego itp.

28.09.2020 (poniedziałek)

godz. 16.00 zebr. Rady Rodziców

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców- podsumowanie roku 2019/2020 (wyniki i wnioski z nadzoru, sprawozdanie finansowe), podziękowanie dotychczasowej RR, wybór Prezydium Rady Rodziców, przedstawienie, omówienie i zaopiniowanie dokumentów szkolnych dotyczących m.in. organizacji pracy szkoły (m.in. propozycja dodatkowych dni wolnych, zmiany w Statucie szkoły, zmiany w Programie W-P), podjęcie uchwały ws. Programu W-P. Dyskusja nt. współpracy RR ze szkołą, swobód uczniowskich, propozycje/wnioski RR do pracy szkoły.

04.11.2020 (środa)

godz.15.30
I-III
godz.16.00
IV-VIII zebr. klasowe

Spotkania klasowe z wychowawcami – informacja o wynikach nauczania, pomoc pp, bieżące sprawy wychowawcze i opiekuńcze.

9.12.2020
(środa)

godz.15.30
I-III
godz.16.00
IV-VIII zebr. klasowe

Konsultacje indywidualne – spotkania klasowe z wychowawcami – m.in.: informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych z poszczególnych przedmiotów i z zachowania, bieżące sprawy klasowe.

13.01.2021 (środa)

godz.15.30
I-III
godz.16.00
IV-VIII zebr. klasowe

Spotkania klasowe z wychowawcami, konsultacje indywidualne – informacja o klasyfikacji śródrocznej za I sem. roku szk. 2020/2021, info. o efektach pomocy pp., przypomnienie rodzicom o planowanych uroczystościach i wydarzeniach w szkole, bezpieczeństwo podczas wypoczynku zimowego, bieżące sprawy klasowe itp.

14.04.2021
(środa)

godz.15.30
I-III
godz.16.00
IV-VIII zebr. klasowe

Klasowe spotkania z wychowawcami – informacja o wynikach nauczania, bieżące sprawy wychowawcze i opiekuńcze.
Zapoznanie rodziców uczniów kl. VIII z procedurami przeprowadzania egz. ósmoklasisty 2021.

19.05.2021 (środa)

godz. 15.00/16.00

zebr. klasowe

Konsultacje indywidualne, spotkania z wychowawcami – informacja o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych przedmiotów i z zachowania, bieżące sprawy klasowe.

24.08.2021 (wtorek)

godz. 15.30

zebr. Rady Rodziców

Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców-podsumowanie pracy szkoły, wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021.

Dyrektor zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian terminów wynikających z potrzeb szkoły. Informacje o zmianach będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz w gablocie informacyjnej przy wejściu do szkoły. Wychowawcy klas mogą uzgodnić z Rodzicami dodatkowe terminy spotkań. Zebrania, w zależności od sytuacji epidemiologicznej, mogą mieć formę stacjonarną lub zdalną (poprzez Microsoft Teams).