Terminarz zebrań

18.09.2018 (wtorek)
godz.15.00/16.00
zebr. klasowe
Zebranie ogólne Dyr. z rodzicami.
Spotkania klasowe z wychowawcami–wybór oddziałowych Rad Rodziców, zapoznanie rodziców z dokumentami szkolnymi m.in. WZO, wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, procedurami zwalniania uczniów z zajęć wf, przekazanie info. O zaopiniowaniu przez RR ZS dodatkowych dni wolnych i o przygotowywaniu Programu profilaktyczno-wychowawczego, klasowe sprawy bieżące. Ubezpieczenie uczniów–informacja o wyborze oferty (sierpień RR+RP). Propozycje/wnioski RR do Programu Wych.-Profilaktycznego /ewaluacja/
25.09.2018 (wtorek)
godz. 16.00
zebr. Rady Rodziców
Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców-wybór Prezydium Rady Rodziców, przedstawienie i omówienie i zaopiniowanie dokumentów szkolnych dotyczących m.in. organizacji pracy szkoły oraz Regulaminu RR. Dyskusja nt. swobód uczniowskich – uzgodnienia dot. regulaminu korzystania z komórek, propozycje/wnioski RR do pracy szkoły.
13.11.2018 (wtorek)
godz. 15.00/16.00
zebr. klasowe
Spotkania klasowe z wychowawcami, konsultacje indywidualne – informacja o wynikach nauczania, bieżące sprawy wychowawcze i opiekuńcze.
18.12.2018 (wtorek)
godz.15.00/16.00
zebr. klasowe
Spotkania klasowe z wychowawcami, konsultacje indywidualne – m.in.: informacja o przewidywanych ocenach semestralnych z poszczególnych przedmiotów i z zachowania, bieżące sprawy klasowe.
23.01.2019 (wtorek)
godz. 15.00/16.00
zebr. klasowe
Spotkania klasowe z wychowawcami, konsultacje indywidualne – informacja  o ocenach uzyskanych przez uczniów na I sem. roku szk. 2018/2019. Przypomnienie rodzicom o planowanych uroczystościach i wydarzeniach  w szkole, zaplanowanie wycieczek szkolnych itp.
12.03.2019 (wtorek)
godz. 15.00/16.00
zebr. klasowe
Konsultacje indywidualne, spotkania z wychowawcami – informacja o wynikach nauczania, bieżące sprawy wychowawcze i opiekuńcze. Zapoznanie rodziców uczniów kl. III Gim i kl VIII z procedurami przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i po klasie ósmej.
13.05.2019 (poniedziałek)
godz. 15.00/16.00
zebr. klasowe
Konsultacje indywidualne, spotkania z wychowawcami – informacja o przewidywanych ocenach semestralnych z poszczególnych przedmiotów i z zachowania, bieżące sprawy klasowe, organizacja imprez szkolnych i wycieczek.
 26.06.2019
(środa)
godz. 15.30
zebr. Rady Rodziców

Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców-podsumowanie pracy szkoły, wyniki wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019.

Dyrektor zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian terminów wynikających z potrzeb szkoły.
Informacje o zmianach będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz w gablocie informacyjnej przy wejściu do szkoły. Wychowawcy klas mogą uzgodnić z Rodzicami dodatkowe terminy spotkań.