Terminarz zebrań

11.09.2019 (środa)
godz. 15.15/16.00/16.30 zebr. ogólne i klasowe

Zebranie ogólne Dyr. z rodzicami (info. bieżące, nowy inspektor ODO, e-dziennik, ubezpieczenie, bezpieczeństwo, uczniowskie szafki ubraniowe, reulamin korzystania z komórek, szatnia – regulamin, świetlica, świadczenie pomocy pp, dokumenty szkolne itp.). Spotkania klasowe z wychowawcami – wybór oddziałowych Rad Rodziców, zapoznanie rodziców z dokumentami szkolnymi m.in. PSO/WZO, wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, procedurami oceniania zachowania uczniów, zwalniania uczniów z zajęć wf, zaopiniowanie propozycji n-li dodatkowych dni wolnych od zaj. dyd-wyr., przygotowywanie Programu profilaktyczno-wychowawczego (ewaluacja – czynniki ryzyka i czynniki chroniące), pielęgniarka szkolna, klasowe sprawy bieżące. Ubezpieczenie uczniów – informacja o wyborze oferty (sierpień -przew. RR+n-l). Zgłaszanie przez rodziców propozycji/wniosków rodziców do planu pracy szkoły, do Programu wychowawczo-profilaktycznego itp.

25.09.2019 (środa)
godz. 16.00

zebr. Rady Rodziców

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców- podsumowanie roku 2018/2019 (wyniki i wnioski z nadzoru, sprawozdanie finansowe), podziękowanie dotychczasowej RR, wybór Prezydium Rady Rodziców, przedstawienie i omówienie i zaopiniowanie dokumentów szkolnych dotyczących m.in. organizacji pracy szkoły (m.in. propozycja dodatkowych dni wolnych, średnia ważona, zmiany w Statucie szkoły, Program W-P), podjęcie uchwały ws. Programu W-P. Dyskusja nt. współpracy RR ze szkołą, swobód uczniowskich, – uzgodnienia dot. regulaminu korzystania z komórek, propozycje/wnioski RR do pracy szkoły.

13.11.2019 (środa)
godz. 15.30/16.00 zebr. klasowe

Spotkania klasowe z wychowawcami, konsultacje indywidualne – informacja o wynikach nauczania, pomoc pp, bieżące sprawy wychowawcze i opiekuńcze.

18.12.2019 (środa)
godz. 15.00/16.00
zebr. klasowe

Konsultacje indywidualne – spotkania klasowe z wychowawcami, – m.in.: informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych z poszczególnych przedmiotów i z zachowania, bieżące sprawy klasowe.

29.01.2020 (środa)
godz. 15.00/16.00 zebr. klasowe

Spotkania klasowe z wychowawcami, konsultacje indywidualne – informacja o klasyfikacji śródrocznej za I sem. roku szk. 2019/2020, info. o efektach pomocy pp., przypomnienie rodzicom o planowanych uroczystościach i wydarzeniach w szkole, zaplanowanie wycieczek szkolnych itp.

11.03.2020 (środa)
godz. 15.00/16.00 zebr. klasowe

Klasowe spotkania z wychowawcami – informacja o wynikach nauczania, bieżące sprawy wychowawcze i opiekuńcze. Zapoznanie rodziców uczniów kl VIII z procedurami przeprowadzania egz. ósmoklasisty 2020.

13.05.2020 (poniedziałek)
godz. 15.00/16.00 zebr. klasowe

Konsultacje indywidualne, spotkania z wychowawcami – informacja o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych przedmiotów i z zachowania, bieżące sprawy klasowe, organizacja imprez szkolnych i wycieczek.

26.08.2020
(środa)
godz. 15.30 zebr. Rady Rodziców

Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców – podsumowanie pracy szkoły, wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.

Dyrektor zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian terminów wynikających z potrzeb szkoły. Informacje o zmianach będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz w gablocie informacyjnej przy wejściu do szkoły. Wychowawcy klas mogą uzgodnić z Rodzicami dodatkowe terminy spotkań.