Regulamin wypożyczania podręczników

Wrześnica, 01.09.2023 r.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH ZAKUPIONYCH Z DOTACJI CELOWEJ Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY ROK SZKOLNY 2023/2024

 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej są własnością Szkoły Podstawowej we Wrześnicy.
2. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów Szkoły Podstawowej we Wrześnicy zapoznają się z regulaminem wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej. Zapoznanie się z regulaminem oraz zobowiązanie do jego przestrzegania potwierdzają własnoręcznym podpisem na stosownym oświadczeniu, będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu.
3. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uprawnionym uczniom komplet podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej na dany rok szkolny. Na początku roku szkolnego rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają odbiór kompletu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w oświadczeniu znajdującym się w bibliotece szkolnej (załącznik 1).
4. Wypożyczone podręczniki, materiały edukacyjne należy wyposażyć w okładki, aby chronić przed niszczeniem i zapewnić możliwość dalszego użytkowania przez innych uczniów w następnych latach.
5. Uczniowie są zobowiązani do oddania kompletu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych niemających formy zeszytów ćwiczeń, zwanego dalej kompletem, do biblioteki szkolnej najpóźniej do 3 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Uczniowie nie są zobowiązani do oddania materiałów ćwiczeniowych w formie zeszytów ćwiczeń.
6. Wszystkie elementy oddawanego kompletu (z punktu 5) powinny być w stanie niezniszczonym i możliwym do dalszego użytkowania – bez zabrudzeń, uszkodzeń, zaginania stron, zalań, notatek itp. – przez innych uczniów w następujących latach.
7. Przed zakończeniem roku szkolnego bibliotekarz, wychowawca i przewodniczący (lub inny przedstawiciel) Oddziałowej Rady Rodziców odbierają od ucznia podręczniki, sprawdzają ich zgodność z wypożyczeniem i stan oddanych podręczników
z oświadczeniem, następnie wypełniają druk o stanie zwróconych podręczników (załącznik 2).
8. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub niezwrócenia w ustalonym terminie ww. elementów skutkuje koniecznością odkupienia.
9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych w formie zeszytów ćwiczeń, rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani, we własnym zakresie, zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe, określone przez szkołę.
10. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.