Terminy klasyfikacji

 

Termin Zadania
1-30.09.2020 Adaptacja uczniów klasy IV – czas bez ocen niedostatecznych.
16.12.2020 Przekazanie informacji uczniom i rodzicom o przewidywanych ocenach śródrocznych,
zagrożeniach oceną niedostateczną z obowiązkowych zajęć oraz o przewidywanej ocenie zachowania.
22.01.2021 Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych.
28.01.2021 Zebranie Rady Pedagogicznej – wyniki klasyfikacji śródrocznej.
2.02.2021 Przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o wynikach klasyfikacji śródrocznej.
13.05.2021 Przekazanie informacji uczniom i rodzicom o przewidywanych ocenach rocznych,
zagrożeniach oceną niedostateczną z obowiązkowych zajęć oraz o przewidywanej ocenie z zachowania.
15.06.2021 Ostateczny termin wystawiania ocen  rocznych.
18.06.2021 Zebranie Rady Pedagogicznej – wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej.