Plan pracy

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Cel główny działalności biblioteki:
Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Cele szczegółowe:
1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji i korzystania z nich.
2. Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnego odbioru dóbr kultury.
3. Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych.
4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz pomoc we wzbogacaniu warsztatu pracy kadry pedagogicznej szkoły.
5. Kultywowanie tradycji narodowej kraju, regionu, gminy, szkoły i biblioteki; wprowadzanie treści patriotycznych.
6. Przygotowanie/inspirowanie uczniów do korzystania z nowoczesnej technologii informatycznej.
7. Realizowanie współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Sławno.

PRZYGOTOWYWANIE UCZNIÓW DO SAMODZIELNEGO WYSZUKIWANIA INFORMACJI I KORZYSTANIA Z NICH
1. Rozwój edukacji i kultury czytelniczej poprzez doradztwo w wyborach czytelniczych, indywidualne porady i rozmowy.
2. Realizowanie edukacji czytelniczej uczniów we współpracy z nauczycielami i biblioteką gminną, według następujących tematów:
– Biblioteka, jej części i wyposażenie. Regulamin biblioteki. Katalogowe ABC.
– Poszanowanie dokumentów i zbiorów bibliotecznych. Samodzielny wybór książek do wypożyczenia.
– Czytelnia miejscem pracy i rozwijania zainteresowań.
– Poznajemy budowę książki.
– Droga książki od pisarza do bibliotekarza.
– Bądźmy bezpieczni w Internecie – Z wizytą w gminnej bibliotece.
– Budowa czasopisma. Różnorodność czasopism dziecięcych i młodzieżowych.
– Czytam, słucham, oglądam, czyli media źródłem informacji.
– Od kamienia do kodeksu, czyli historia książki rękopiśmienniczej.
– Aparat informacyjny książki.
– Słowniki i ich zawartość. Słowniki do języka polskiego, do języków obcych, rzeczowe, multimedialne.
Dopuszcza się możliwość modyfikowania zaplanowanych zajęć z edukacji czytelniczej poprzez realizowanie tematów zgłaszanych przez uczniów i wzbudzających aktualne zainteresowanie uczniów oraz wynikających z zapotrzebowania nauczycieli.
3. Wdrażanie do pracy z książką i innymi dokumentami informacyjnymi, pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat.
4. Działalność informacyjna czytelni – porady biblioteczne.
5. Sukcesywne wzbogacanie księgozbioru pod kątem rozbudowy warsztatu informacyjno – bibliograficznego.
– zakup książek, inne formy gromadzenia (m.in. zorganizowanie akcji „Książka za książkę”, „Podaruj książkę bibliotece szkolnej”, zbiory czasopism w klasach),
– zachęcanie i pomaganie uczniom w korzystaniu z multimedialnych źródeł informacji, w tym z Internetu,
– gromadzenie zestawień bibliograficznych dla uczniów i nauczycieli,
– współpraca z nauczycielami, gromadzenie materiałów wypracowanych przez nauczycieli – scenariuszy inscenizacji i uroczystości szkolnych,
– tworzenie bazy materiałów na określone tematy, np. Gmina Sławno, pory roku, folklor najbliższej okolicy, wielcy Polacy i inne.

UCZENIE UCZNIÓW AKTYWNEGO ODBIORU DÓBR KULTURY
1. Propagowanie książek i piśmiennictwa.
– przygotowanie, we współpracy z wychowawcą klasy I, uroczystości pasowania na czytelników uczniów klasy pierwszej,
– zorganizowanie 23 kwietnia obchodów Światowego Dnia Książki: wizyty w bibliotece miejskiej/gminnej, udział w warsztatach, prelekcjach, spotkaniach autorskich (według oferty),
– informowanie o nowościach, o zbiorach innych bibliotek,
– tworzenie i uaktualnienie wspólnie z uczniami gazetki w korytarzu szkolnym „Biblioteka”.

2. Wzbogacenie literatury popularnonaukowej, zakupy książek.
3. Udostępnianie pomieszczenia czytelni na różne formy prezentacji: wystawy prac uczniów, galerie.
4. Współpraca z biblioteką publiczną: korzystanie z księgozbioru, oferty imprez czytelniczych, spotkań autorskich zajęć edukacyjnych, korzystanie ze zbiorów multimedialnych.

INSPIROWANIE UCZNIÓW DO ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ
1. Współpraca z wychowawcami klas w poznaniu uczniów i ich preferencji czytelniczych – rozmowy z nauczycielami i uczniami na temat zainteresowań czytelniczych dzieci, na temat czytanych książek, analiza informacji zwrotnych po zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej.
2. Sukcesywne powiększanie księgozbioru z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez uczniów, rodziców i nauczycieli.
3. Systematyczne tworzenie i uzupełnianie działu książek dla dzieci przy współpracy z nauczycielami.
4. Realizowanie programów: Narodowe czytanie, Cała Polska czyta dzieciom.
5. Przeprowadzenie konkursu bibliotecznego dla uczniów klas IV-VII SP i II-III Gim. pod hasłem: „Konkurs na wiersz i fraszkę o bibliotece”. Opracowanie regulaminu konkursu, zachęcenie uczniów do udziału w konkursie, umieszczenie informacji o konkursie na stronie internetowej szkoły.
6. Informowanie o konkursach organizowanych w szkole i poza szkołą, w tym w bibliotece gminnej, bibliotece miejskiej w Sławnie i SDK.
7. Zachęcanie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki.
– pomoc w doborze literatury, porady bezpośrednie,
– udostępnianie miejsca w kąciku czytelniczym – zachęcanie do korzystania z czasopism,
– udostępnianie zbiorów multimedialnych,
– udostępnianie uczniom miejsca w czytelni do odrabiania zadań domowych.

KULTYWOWANIE TRADYCJI NARODOWEJ KRAJU, REGIONU, GMINY, SZKOŁY
1. Gromadzenie materiałów na temat symboli narodowych, świąt państwowych, polskich obrzędów i zwyczajów.
2. Gromadzenie materiałów na temat gminy Sławno i regionu, inspirowanie zainteresowania uczniów historią, kulturą i zabytkami Pomorza środkowego.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ORAZ POMOC WE WZBOGACANIU WARSZTATU PRACY INNYCH NAUCZYCIELI
1. Udział w różnych formach doskonalenia.
– korzystanie z oferty konferencji metodycznych, kursów i warsztatów proponowanej przez ODN,
– współpraca z nauczycielami bibliotekarzami z innych szkół,
– samokształcenie poprzez czytanie fachowej literatury i czasopism bibliotekarskich,
– uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.
2. Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez tworzenie pomocy dydaktycznych: scenariuszy zajęć, konspektów, plansz, materiałów graficznych.
3. Wspomaganie nauczycieli w procesie dydaktyczno – wychowawczym poprzez przygotowywanie zestawów materiałów na lekcję, gromadzenie i udostępnianie materiałów opracowanych przez innych nauczycieli, wyszukiwanie i kserowanie potrzebnych artykułów na lekcje.
4. Uczestnictwo w pracy zespołów nauczycieli klas IV-VII SP i II-III GIM.

PRACE BIBLIOTECZNO – TECHNICZNE
1. Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki szkolnej, prowadzenie dziennika.
2. Opracowanie harmonogramu zajęć biblioteki – czas pracy.
3. Aktualizacja kart czytelniczych uczniów i nauczycieli.
4. Prowadzenie ewidencji wypożyczeni książek, czasopism, zbiorów audiowizualnych, księgozbioru podręcznego.
5. Prowadzenie dokumentacji wpływów, ubytków.
6. Gromadzenie, opracowanie i selekcja zbiorów.
7. Konserwacja księgozbioru.
8. Opracowanie rocznego sprawozdania z pracy biblioteki szkolnej.
9. Wybór i zakup książek.