Otwarcie zmodernizowanego budynku szkolnego i Święto Niepodległości we Wrześnicy

W czwartek, 10 listopada 2022 r. z udziałem wielu znamienitych gości odbyła się uroczystość otwarcia zmodernizowanej Szkoły Podstawowej we Wrześnicy połączona z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.

Wydarzenie rozpoczęło się hymnem państwowym i wciągnięciem flagi państwowej na maszt przed budynkiem szkolnym.

Po powitaniu gości i kilku słowach wstępu symbolicznie przecięto biało-czerwoną szarfę otwierając tym samym zmodernizowany budynek szkolny. Szarfę przecięli byli dyrektorowie SP we Wrześnicy – Irena Duszyńska i Stanisław Grab, aktualny dyrektor – Iwona Duszyńska, Przewodnicząca Rady Rodziców – Anna Wnuk, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Maja Gajda oraz Marta Hołowata – Przewodnicząca Rady Gminy Sławno, Marek Szanel – Radny i Ryszard Stachowiak – Wójt Gminy Sławno.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali sportowej, a rozpoczął ją patriotyczny montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli szkoły we Wrześnicy. Monologi i utwory słowno-muzyczne wprowadziły zgromadzonych w podniosły nastrój.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Sławno, który w swoim wystąpieniu przedstawił zgromadzonym szczegółowe informacje o zakresie przeprowadzonych prac, źródłach finansowania i łącznej wartości zrealizowanych w szkole we Wrześnicy projektów. Były to projekty o łącznej wartości ponad 5,5 mln zł, dofinansowane ze środków:

  • Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Sławno”;
  • Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych w związku z realizacją projektu „Budowa, rozbudowa i modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i cieplną z OZE w budynkach użyteczności publicznej, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy Sławno”;
  • Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja wraz z przebudową budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sławno” oraz
  • z budżetu Gminy Sławno.

Wójt przekazał na ręce dyrektora podziękowania za zaangażowanie i współpracę dla społeczności szkolnej – nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców.

Z kolei pan Marek Szanel odczytał okolicznościowy list wystosowany przez Pawła Szefernakera – Posła na Sejm RP, Sekretarza Stanu MSWiA.

Głos zabrał również pan Józef Kwiatkowski z Kwasowa – kombatant, uczestnik walk podczas II wojny światowej, dziękując za uczczenie Dnia Niepodległości oraz kultywowanie pamięci o ważnych w historii naszego kraju wydarzeniach.

Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem zmodernizowanego obiektu szkolnego oraz słodkim poczęstunkiem.

Kilka słów o wydarzeniu można posłuchać na stronie rozgłośni Polskie Radio Koszalin https://prk24.pl/64456058/we-wrzesnicy-w-gminie-slawno-oddano-do-uzytku-gruntownie-wyremontowany-budynek-szkoly-podstawowej

 

tekst zaczerpnięto ze strony Gminy Sławno

« z 5 »