REALIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE”

REALIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

„POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE”

Od grudnia bieżącego roku szkolnego rozpoczynamy zajęcia wspomagające dla naszych uczniów, realizowane w ramach projektu pod nazwą „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne”, do którego przystąpiła Gmina Sławno.

Nasi uczniowie będą mogli uczestniczyć w następujących zajęciach:

Najważniejszym zadaniem, które powinno być realizowane w ramach zajęć projektowych jest kompleksowe wsparcie uczniów w powrocie do szkoły. Jednym z elementów takiego wsparcia jest zapewnienie uczniom pomocy w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Zajęcia mają również pomóc w rozwijaniu relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń poprzez, m.in. częste kontakty i rozmowy nauczycieli oraz pedagoga z uczniami, uczniów z uczniami. Wsparciem zostaną objęte osoby między innymi nieśmiałe i wycofane.

Oczekiwane rezultaty:

  • wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną niepowodzeń szkolnych,
  • wyrównanie szans edukacyjnych,
  • rozwijanie twórczego myślenia oraz zainteresowań uczniów,
  • poprawa funkcjonowania emocjonalno-społecznego uczniów,
  • rozwój potencjału intelektualnego uczniów zdolnych,
  • wzrost motywacji do nauki,
  • większa samodzielność uczniów i wytrwałość w działaniu.