OFERTA PRACY

Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrześnicy, Wrześnica 19A, 76-122 Wrześnica, ogłasza nabór na stanowisko:

 1. Psycholog:
 • wymiar etatu – 6/22 etatu;
 • podstawa zatrudnienia – umowa o pracę na postawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
 • wykształcenie – posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska psychologa zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 • posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Termin rozpoczęcia pracy – 01 września 2023 r.

 1. Pedagog:
 • wymiar etatu – 6/22 etatu;
 • podstawa zatrudnienia – umowa o pracę na postawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
 • wykształcenie – posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska pedagoga zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 • posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Termin rozpoczęcia pracy – 01 września 2023 r.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny – podpisany czytelnie i własnoręcznie;
 • życiorys zawodowy – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) – podpisany czytelnie i własnoręcznie;
 • kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.

W przypadku posiadania kwalifikacji do zajmowania obu stanowisk istnieje możliwość ich połączenia i wtedy zatrudnienie w wymiarze 12/22 etatu.

Zgłoszenie kandydatów (wraz z niezbędnymi dokumentami) przyjmowane są do dnia 21 sierpnia 2023r. do godz. 14:00 w Szkole Podstawowej we Wrześnicy (z wyłączeniem dnia 14.08.2023 r.).          

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonicznym kandydata z dopiskiem: „Kandydat/tka na stanowisko … (wpisać stanowisko)”.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone powyżej oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną poinformowane telefonicznie o jej terminie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrześnicy.

W ciągu miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji dokumenty złożone przez kandydatów mogą być przez nich odbierane osobiście (za okazaniem dowodu tożsamości). Po tym czasie zostaną komisyjne zniszczone.