Informacja o mundurkach

W dniu 20.11.2008 r. w trakcie klasowych zebrań rodziców przeprowadzono głosowanie, które miało pomóc w podjęciu decyzji dotyczącej noszenia przez uczniów mundurków.W głosowaniu wzięło udział 69 rodziców obecnych w tym dniu na klasowych zebraniach, co  stanowi 75% ogółu rodziców. Z powyższej liczby za noszeniem mundurków opowiedziało się 15 rodziców. Przeciw noszeniu mundurków wypowiedziało się 54 rodziców.

W związku z powyższym wynikiem głosowania, na najbliższej posiedzeniu Rady Pedagogicznej podjęta zostanie decyzja, z mocą wsteczną obowiązującą od 01.09.2008 r. o zaprzestaniu noszenia przez uczniów mundurków szkolnych. Jednocześnie dokonana zostanie zmiana w Statucie Szkoły polegająca na wykreśleniu zapisu o mundurku szkolnym w §80 pkt 1, 4.