Informacja

Drodzy Uczniowie i Rodzice

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

kształcenie na odległość w szkołach zostało przedłużone do 24 maja 2020 r.

W naszej szkole główną formą kontaktu między nauczycielami, uczniami i Rodzicami jest platforma Librus Synergia oraz  inne, uzgodnione wcześniej, formy i metody z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się 16, 17 i 18 czerwca.