Biblioteka

Godziny otwarcia biblioteki:

Wtorek: 13.35-14.35
Środa: 7.20-7.55 i 9.45-11.45
Czwartek: 13.35-14.35
Piątek: 7.20-7.55 i 11.35–12.25

 

Regulamin wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej we Wrześnicy rok szkolny 2017/2018

1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej są własnością Szkoły Podstawowej we Wrześnicy.
2. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów Szkoły Podstawowej we Wrześnicy zapoznają się z regulaminem wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej. Zapoznanie się z regulaminem oraz zobowiązanie do jego przestrzegania potwierdzają własnoręcznym podpisem na stosownym oświadczeniu, będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu.
3. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uprawnionym uczniom komplet podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej na dany rok szkolny. Na początku roku szkolnego rodzice/ opiekunowie prawni potwierdzają odbiór kompletu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w oświadczeniu znajdującym się w bibliotece szkolnej.
4. Wypożyczone podręczniki, materiały edukacyjne należy wyposażyć w okładki, aby chronić przed niszczeniem i zapewnić możliwość dalszego użytkowania przez innych uczniów w następnych latach.
5. Uczniowie są zobowiązani do oddania kompletu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych niemających formy zeszytów ćwiczeń, zwanego dalej kompletem, do biblioteki szkolnej najpóźniej do 3 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Uczniowie nie są zobowiązani do oddania materiałów ćwiczeniowych w formie zeszytów ćwiczeń.
6. Wszystkie elementy oddawanego kompletu (z punktu 5) powinny być w stanie
niezniszczonym i możliwym do dalszego użytkowania – bez zabrudzeń, uszkodzeń, zaginania stron, zalań, notatek , itp. – przez innych uczniów w następujących latach.
7. Przed zakończeniem roku szkolnego pracownik biblioteki i wychowawca odbierają od ucznia podręczniki i sprawdzają zgodność i stan oddanych Podręczników z oświadczeniem.
8. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub niezwrócenia w ustalonym terminie ww. elementów skutkuje koniecznością odkupienia.
9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych w formie zeszytów ćwiczeń, rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani, we własnym zakresie, zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe, określone przez szkołę.
10. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.